Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll
Distriktsårsmöte i Södra Kalmar Biodlardistrikt, 1 februari 2015

1. Mötets öppnande.
Distriktets ordförande Ingmar Wahlström öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till Torsås.

2. Val av mötespresidium.
Göran Backroth valdes till ordförande för stämman. Örjan Vestgöte valdes till sekreterare, samt Ingemar Emrin och Rune Laneborg till justerare.

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.
Vid fastställandet av röstlängd förättades upprop enligt följande:
Algutsboda:
Hans Lundgren närvarande
Christer Bernerskog frånvarande, ersatt av Mattias Larsson
Hälleberga:
Lennart Lindgren närvarande
Christer Eriksson frånvarande, ingen ersättare
Döderhultsorten:
Evert Johansson närvarande
Rune Laneborg närvarande
Högsbyorten:
Veine Järnemalm frånvarande, ersättare Karl-Johan Johansson
Jerry Johansson närvarande
Ingemar Emrin närvarande
Kalmarbygden:
Henrik Haglund närvarande
Erik Olsson frånvarande, ingen ersättare
Jonas Svensson frånvarande, ingen ersättare
Mönsterås-Ålem:
Weine Sjöberg närvarande
Ulf Thölke närvarande
Mörlunda:
Dan Törnblom närvarande
Kjell Samuelsson närvarande
Nybroorten:
Lennart Karlsson närvarande
Per Haggren närvarande
Torsåsbygden:
Arne Larsson närvarande
Kenneth Johansson närvarande
Öland:
Göran Andersson frånvarande
Hans Åkerlind frånvarande
Ola Jönsson frånvarande
Krister Jonsson närvarande
Åsa Green frånvarande
Mötesordföranden påpekade under uppropet att en förening med frånvarande ombud utan ersättare hade rätt att utse andra närvarande föreningsmedlemmar till ersättare.
Efter justeringen kom Öland med 96 föreningsmedlemmar, att representeras av valt ombud Krister Jonsson. ersättarna Stellan Nilsson, Stina Johansson, Karl-Erik Persson, Gunnel Lundeberg
Antalet närvarande ombud efter kompletteringen uppgick till 20. Antalet frånvarande ombud utan ersättare uppgick till 3.
Närvarande var också styrelsen bestående av
Ingmar Wahlström, ordförande Örjan Vestgöte, sekreterare
Barbro Martinsson, kassör Lars Jonsson. Alastair Creelman
Valberedningen representerades av Gunnel Lundeberg samt Karl-Olov Jonsson

4) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslutade att mötet utlysts på rätt sätt. Konstaterades att vissa handlingar saknats vid kallelsen till stämman.
Ordföranden begärde att anmärkningarna lämnades in skriftligt. Anmärkningarna bifogas detta protokoll.

5) Fastställande av dagordning.
Beslutade följa föreslagen dagordning.

6) Fråga om icke ombuds förslagsrätt.
Beslutade bifalla icke ombuds förslagsrätt.

7) Styrelsens verksamhetsberättelse.
Distriktets ordförande Ingmar Wahlström redogjorde för verksamheten 2014. Det anmärktes på att verksamhetsberättelsen ej var tillräckligt detaljerad och ska beskriva genomförda verksamheter och aktiviteter, och att statistik från medlemsföreningarna bör komplettera berättelsen. Berättelsen ska också innehålla information om styrelsemöten och vilka ledamöter som närvarit. Det föreslogs att protokoll från möten under året delges föreningarna via mail.

8) Revisorernas berättelse.
Revisorerna redogjorde för revisionen, samt tillstyrkte ansvarsfrihet.

9) Fastställande av resultat- och balansräkning.
Det konstaterades att komplett balanräkning saknades, varvid kassören muntligt redogjorde för balansräkningens poster. De likvida tillgångarna består av bankmedel. Ingående balans för 2014 uppgick till 47201:21, utgående balans uppgick till 67855:20. Tillgångarna vid distriktsbigården är avskrivna och har ej upptagits till något värde i redovisningen.
Beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11) Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden.
Beslutade att medlemsföreningarna bekostar ombudens resor till stämman.

12) Behandling av motioner och styrelseförslag.
Konstaterade att inga motioner inkommit och att inga styrelseförslag förelåg.

13) Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen.
Beslutade att låta styrelsen disponera 2000:- för att täcka de sammanlagda kostnaderna för styrelsemedlemmarna under året. Arvoden ska ej utgå.

14) Val av distriktsordförande på 1 år
Beslutade välja Örjan Vestgöte som ordförande för 1 år.

15) Val av övriga styrelseledamöter.
Beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utöver ordföranden. Barbro Martinsson kvarstår som ledamot ytterligare 1 år. Som ledamöter på 1 år genom fyllnadsval valdes Henrik Haglund samt Per Haggren.
Som ledamöter på 2 år valdes Lars Jonsson, Per Bergh samt Anne Johansson.

16) Val av revisorer
Beslutade välja Eskil Haglund samt Erik Olsson. Mandattid 1 år

17) Val av revisorssuppleant
Som suppleanter till revisorerna valdes Lennart Lindgren samt Karl-Erik Persson. Mandattid 1 år.

18) Val av valberedning
Beslutade välja Karl-Olov Jonsson, Gunnel Lundeberg samt Ingmar Wahlström till valberedning, med Gunnel Lundeberg som sammankallande. Mandattid 1 år.

19) Val av ombud samt ersättare till riksförbundsmötet.
Beslutade välja Örjan Vestgöte samt Lars Jonsson som ombud till riksförbundsmötet 2015.
Beslutade välja Barbo Martinsson samt Henrik Haglund som ersättare.

20) Val av kommitteer.
Beslutade välja Erik Olsson, Karl-Johan Andersson samt Hans Werthwein till ledamöter i kommitten för distriktsbigården, med Erik Olsson som sammankallande och Hans Werthwein som ansvarig för bigården.
Mandattid 1 år.

21) Val av ombud till andra samverkansorganisationer.
Beslutade välja Åke Karlsson som ombud för kontakter med Vuxenskolan. Mandattid 1 år.
Beslutade välja Barbro Martinsson som ombud till stämman för LRF Sydost 2015.

22) Val av samordnare för utbildning, kvalitet, avel.
Beslutade välja Barbro Martinsson och Lars Jonsson till utbildningssamordnare. Mandattid 1 år.
Beslutade välja Erik Olsson till avelssamordnare. Mandattid 1 år.
Beslutade välja Ingmar Wahlström till kvalitetssamordnare. Mandattid 1 år.

23) Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret.
Örjan Vestgöte bad om ursäkt för att styrelsens förslag till verksamhetsplanen missats i kallelsen, varefter förslaget till verksamhetsplan lästes upp.
Beslutade godkänna verksamhetsplanen samt budgetförslaget för 2015. Verksamhetsplanen bifogas detta protokoll.

24) Beslut om årsavgift till distriktet för 2016.
Beslutade om oförändrad årsavgift, 40 kr, för 2016.

25) Ärenden gällande riksförbundsmöte samt motioner.
Konstaterade att inga ärenden förelåg, samt att inga motioner inkommit.

26) Övrigt.
a) Ingmar Wahlström informerade om SBR’s nya lokaler i Skänninge och om att Kalmarbygdens bf planerar en bussresa dit. Om det finns lediga platser i bussen, kan andra föreningsmedlemmar i distriktet ev erbjudas att följa med.
b) Örjan Vestgöte redogjorde för det utbildningsprojekt som planeras och drivs av Lotta Fabricius Kristiansen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan distrikten i sydost, dvs Jönköping, Norra Kalmar, Södra Kalmar,
Blekinge samt Kronoberg tillsammans med LRF Sydost.
Om finansiering beviljas under hösten -15 beräknas projektet starta under 2016.
Beslutade om fortsatt medverkan i projektet tills alla detaljer kring budget och kostnader är kända. Därefter ska nytt beslut om fortsättning tas.
c) Jerry Johansson hälsade alla välkomna till Högsby och till den av distriktet anordnade föreläsningen am Bihälsa med Lotta Fabricius den 11 april 2015.

27) Avslutning.
De avgående styrelseledamöterna Alastair Creelman och Ingmar Wahlström, samt mötesordföranden Göran Backroth avtackades med blommor och mötet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Örjan Vestgöte
Ingemar Emrin, justeringsman
Rune Laneborg, justeringsman
Göran Backroth, mötesordförande
Bilaga

Verksamhetsplan för Södra Kalmar Biodlardistrikt 2015

Tema Bihälsa
Mot bakgrund av utbrott av yngelröta som förekommit i södra delarna av distriktet samt i distriktets närhet i norr (Kristdala, Västervik) så är det viktigt att biodlarna blir mer medvetna om riskerna för smitta, särskilt som tillströmningen av nya biodlare i flera föreningar varit god.
Styrelsen vill arbeta med att ta fram ett utbildningsmaterial som kan användas i lokalföreningarna.
Styrelsen önskar också att varje lokalförening har en utbildningsaktivitet på temat bihälsa så tidigt som möjligt under säsongen. Fokus bör vara på yngelröta och på hur god arbetsdisciplin i bigården minskar
risken för yngelröta.
Styrelsen har också som avsikt att kontakta Riksförbundet för att engagera en föredragshållare som kan medverka vid en eller två aktiviteter under året.

Tema Internet.
De flesta lokalföreningar har behov av nyrekrytering av yngre biodlare. Eftersom 80-90 % av Sveriges befolkning använder sig av Internet i sociala medier och för att klara sin vardag (bankärenden, musik,
utbildning mm) är Internet en självklar kanal för att nå ut till nya medlemmar.
För att nå denna målgrupp är det viktigt att ha en fungerande och informativ hemsida, ev med koppling till Facebook. Samtidigt har både distriktet och lokalföreningarna mycket pengar att spara genom att nå
ut till medlemmarna via hemsidor/Facebook/epost.
En del föreningar har utmärkta hemsidor och fungerande nätverk, medan andra föreningar helt saknar sådana. Det är styrelsens målsättning att alla föreningar har en fungerande hemsida vid utgången av 2015.
Styrelsen vill därför samla dataansvariga, helst 2 personer, från varje lokalförening under första kvartalet 2015, för att gå igenom de befintliga hemsidorna, demonstrera vilka verktyg som kan användas, och peka ut en väg för de föreningar som ännu inte har börjat bygga sin hemsida.
Uppföljning ska ske med en andra träff under hösten.

Drottningodling
Styrelsen planerar att arrangera en kurs i drottningodling. Eventuellt kommer den att förläggas till norra delen. Motsvarande kurs kommer då att hållas i södra delen under 2016. Eventuellt kommer kursen att vara avgiftsbelagd.

Lokala aktiviteter
I budgeten för 2015 har 5000:- avsatts för att stötta aktiviteter arrangerade av medlemsföreningar.