Bitillsyn

För att bekämpa och förhindra smittspridning av skadliga sjukdomar och skadedjur i biodlingen har en lagstiftning utfärdats. Det är för närvarande amerikansk yngelröta och varroakvalster som anses vara så pass förödande sjukdomar på bin att bekämpning reglerats i lag.

Bitillsynsmän tillsätts av Länsstyrelsen med uppgift att ansvara för bitillsynen i sina distrikt. I Sverige finns ca 600 tillsynsdistrikt och i Kalmar län 29 st. Bitillsynsmannens uppgift är att ha god kännedom om biodlingen i distriktet. Huvuduppgiften är att fastställa förekomst av amerikansk yngelröta eller varroakvalster. Förekommer amerikansk yngelröta ska smittat bisamhälle förintas. Varroakvalster ska efter upptäckt bekämpas av biodlaren. Det kan ske med biotekniska metoder eller med hjälp av organiska syror eller bekämpningsmedel.

För att underlätta bitillsynen i distrikten är biodlare skyldiga att vart tredje år anmäla uppställningsplats för sina bisamhällen. Detta register finns hos Länsstyrelsen och bitillsynsmannen för det distrikt där bisamhällena finns.

Mer information om bitillsynen (Länsstyrelsen Östergötland)

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html